Novinky

Domáce samotestovanie Ag testami - aktualizácia 17.9.2021

Škole boli dodané Ag testy pre žiakov, ktorí prejavili záujem. Triedny učiteľ každej triedy si určí termín odovzdania testov rodičom. 

Informácie samotestovanie Ag testami

Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.