Novinky

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

 Zdroj: TASR                                                                   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Karanténne opatrenia – základná škola a materská škola

Na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach je od 1.4.2021 do 14.4.2021 vrátane uzatvorená 3.B trieda ZŠ v ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

Na základe rozhodnutia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach je od 1.4.2021 do 15.4.2021 vrátane uzatvorená 3. trieda MŠ v ZŠ s MŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

Organizácia školského vyučovania od pondelka 8.3.2021

Čestné vyhlásenie platí pre MŠ aj ZŠ

                                                                                                       Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021 prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa je určené:

Návrat do školy od 22. 2. 2021

                                                                                                     Tlačivo vyhlásenia o bezinfekčnosti

Vzhľadom na stabilnú epidemiologickú situáciu v okrese Prievidza  môže byť v zmysle odporúčania Krízového štábu Trenčín, RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a po dohode so zriaďovateľom zahájená výučba v zmysle platných predpisov MŠVVaŠ SR v materskej škole a na 1.stupni ZŠ (ročníky 1. - 4.).

Prijímanie na stredné školy školský rok 2020/2021 - nové

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu môže si podať ďalšie 2 prihlášky /tzv. talentovky/ . Prihlášky vyplní výchovný poradca, na základe návratky o záujme o  SŠ od žiaka.

Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 - prijatie na SŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

Hodnotenie žiakov

Celkové hodnotenie žiakov za I. polrok v školskom roku 2020/2021

V  prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou klasifikácie („známkou“),

V  1. – 4. ročníku

Neklasifikovanie  predmetov:

telesná a športová výchova

Hodnotenie: namiesto klasifikačného stupňa sa uvádza slovo absolvoval alebo neabsolvoval