Novinky

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Podľa školského semaforu rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Rodič môže vyhlásenie :
- odoslať  škole prostredníctvom IŽK 
- poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom (tlačivo v prílohe)
- poslať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po dieťati (tlačivo v prílohe)

Domáce samotestovanie Ag testami

Informácie samotestovanie Ag testami

Každé vykonané samotestovanie aj s výsledkom zákonný zástupca nahlasuje škole prostredníctvom:

  • IŽK – cez Covid 19, + , Domáci Ag test - vykonanie
  • E-mailom triednemu učiteľovi
  • SMS správou triednemu učiteľovi

V prípade, že je  žiak pozitívny zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup.