Dotácia strava od 1.5.2023

Informácia

pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu alebo posledný ročník materskej školy.

 

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu(ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ (1) odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

 

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu  na Vaše dieťa,  je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania : Školská jedáleň pri ZŠ s  MŠ Bojnice osobne do kancelárie školskej jedálne, a to najneskôr v termíne do 21.04. 2023 

- na tlačive Žiadosť o poskytnutie dotácie  na stravu, ktoré odovzdáte vedúcej školskej jedálne najneskôr v termíne do 21.04.2023

- cez Školu na webe (postup) do 21.04.2023

V prípade, že sa Vaše dieťa v šk. r. 2022/2023 v školskej jedálni nestravuje, ale od mája má záujem o stravovanie, je potrebné požiadať o zaradenie dieťaťa do zoznamu stravníkov t.j. vyplniť Zápisný lístok stravníka a odovzdať ho vedúcej školskej jedálne.

Ak nepožiadate o dotáciu na stravu v stanovenom termíne, nebude možné v tomto šk. roku poskytovať na  dieťa dotáciu na stravu.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

Na základe VZN mesta Bojnice č. 9/2022 naďalej platí stanovená suma na réžie za každého žiaka v sume 5€ na mesiac.


[1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.