Projekt NP POP II

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

projekt

Základná škola s materskou školou  Bojnice je od 1. marca 2021 zapojená do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Informácia o projekte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum.

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

V rámci tohto projektu na ZŠ s MŠ Bojnice boli prijatí dvaja pedagogickí asistenti, ktorí pracujú so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.