Pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia,

podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak dieťa k 31.8. 2022 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť aj v prípade, že chce požiadať o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

Zákonný zástupca dieťaťa na zápise sám iniciatívne informuje vedenie základnej školy o tom, že požiada o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu vedenie ZŠ v rámci zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky odporučí, aby požiadal riaditeľa príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ  ( starý názov- odklad povinnej školskej dochádzky ) vydáva riaditeľ materskej školy. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza žiadosť zákonných zástupcov a predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom : písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

Žiadosť o prijatie na základnú školu (elektronickú prihlášku) je potrebné vypísať aj vtedy, ak rodič žiada o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania. Prosíme, aby ste túto skutočnosť uviedli do Poznámky v el. prihláške. Ak riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, rodič túto skutočnosť oznámi písomne vedeniu ZŠ. Následne riaditeľ ZŠ rozhodne o neprijatí žiaka na základnú školu.