Dopravné

Príspevok na dopravu žiakov 

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa určujú podľa § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice MŠVVaŠ SR č. 50/2017  ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu účinnej od 1. septembra 2017.  

Cestovné náklady na dopravu žiakov sa vyplácajú zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode.  

Pre Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenú mestom Bojnice sa v zmysle VZN č. 2/2004 určuje školský obvod takto: 

1.       V meste Bojnice: územie celého mesta. 

2.       Na základe dohody s obcou Šútovce, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Šútovce

3.       Na základe dohody s obcou Kocurany, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Kocurany

4.       Na základe dohody s obcou Opatovce nad Nitrou, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce, pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy. 

Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave. 

Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť sa uhrádzajú zákonnému zástupcovi žiaka mesačne, a to na bankový účet, ktorý uvedie zákonný zástupca na predpísanom tlačive (tlačivo sa dá stiahnuť pod textom alebo je k dispozícii na sekretariáte riaditeľa školy) a prinesie ho osobne, alebo prostredníctvom svojho dieťaťa triednemu učiteľovi, alebo na sekretariát riaditeľa školy.    

Upozorňujeme, že zmenu čísla účtu treba  i h n e ď  oznámiť na uvedenom tlačive a doručiť do školy, pretože platby sa nám potom vracajú späť a vyplácanie príspevku sa tým predlžuje.  

Pri úhrade cestovných nákladov na dopravu je v správe pre prijímateľa uvedené: dopravné – obdobie za ktoré sa dopravné vypláca - priezvisko a meno žiaka napr. dopravné 4/2021 Novák Peter.