INFO PRE RODIČOV

NOVÉ

Vážení rodičia,

predlžujeme termín zápisu na letnú činnosť ŠKD do 20.5.2022. Druhý turnus, plánovaný od 11.7. do 15.7.2022 je už obsadený. Ponúkame vám ešte možnosť zápisu do prvého (od 4.7. do 8.7. - Soláriková) a tretieho turnusu (od 18.7. do 22.7. – Hejdová, Bošková). Upozorňujeme vás na zmenu: režijný poplatok do školskej jedálne na príslušný mesiac je zvýšený na 3 €. Zároveň vás prosíme, pokiaľ budete komunikovať s vedúcou školskej jedálne, p. Vavrovou, volajte na pevnú linku:  046 5403160 v pracovnom čase, t.j. od 6,30 hod. do 14,30 hod. Záväznú prihlášku nájdete na našom webe v časti ŠKD - Dokumentácia – Tlačivá na stiahnutie.

Leto v ŠKD plagát

Vážení rodičia!

ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice ponúka pre deti v čase letných prázdnin: aktívny oddych, turistiku, športové súťaže, zábavné hry, outdoorové aktivity, kreatívne dielne, návštevu ZOO, Prepoštskej jaskyne, zrkadlového bludiska, Gumi-landu, prehliadku sôch z piesku, výlet vláčikom, rôzne workshopy, dobrodružstvá a iné zážitky. Na každý turnus je vypracovaný samostatný program, ktorý sa bude prispôsobovať aktuálnej priazni počasia. O potrebnom vybavení dieťaťa na plánované aktivity budete informovaní deň vopred príslušnou vychovávateľkou.

Termíny a čas:

denne od 7,00 do 16,00 hod.

1. turnus: 4.7.- 8.7.2022 - tretiaci – Mgr. Soláriková (č.t. 0918525035)

2. turnus: 11. – 15.7.2022 - druháci – Bc. Petrisková (t.č. 0905735393)

3. turnus:18. – 22.7.2022prváci – Hejdová (č.t. 0908607715), prváci a štvrtáci Mgr. Bošková (č.t. 0910220695)

Do jednotlivých turnusov budú prednostne zapísané deti z príslušných ročníkov. Ak nebude dostatočný počet prihlášok (15 na jeden turnus), môže sa stav doplniť žiakmi z iných ročníkov. Pri umiestňovaní detí budeme samozrejme zohľadňovať ich súrodenecké vzťahy. Prosíme vás o písomné vyjadrenie predbežného záujmu odovzdanou prihláškou najneskôr do 2. mája 2022 (viď prílohu).

Poplatok: 25 €/ 1 turnus/ 1 dieťa

V cene sú zahrnuté náklady na: vstupné, cestovné, drobné vecné odmeny, spotrebný materiál. Poplatok uhraďte najneskôr do 30. mája  2022 v hotovosti príslušnej vychovávateľke. Finančné prostriedky budú použité transparentne a budú riadne vyúčtované. Vyúčtovanie bude dostupné k nahliadnutiu u vedúcej vychovávateľky ŠKD.

Povinný mesačný príspevok určený na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vo výške 6 € uhraďte tak ako v čase školského roka na účet: SK59 0200 0000 0016 4813 9659, ale s variabilným symbolom: 072022.

Stravu uhraďte zvlášť, na číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382. Za jedno dieťa sa na príslušný mesiac platí jednorázový režijný poplatok vo výške za 3 € a za každý odobratý obed 1,15 €. Objednávku stravy, resp. jej odhlásenie je potrebné komunikovať s vedúcou ŠJ (p. Vavrová, č.t. 0915 507 882).

Ďakujeme vám vopred za pochopenie a spoluprácu pri prípravách leta 2022.

Mgr. Mária Soláriková, vedúca vychovávateľka ŠKD

 Prihláška


Vážení rodičia!

S ohľadom na ukončenie núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid 19, upravujeme podmienky uhrádzania finančného príspevku na úhradu nákladov na činnosť ŠKD.

Od 1. apríla 2022 sa budú uhrádzať príspevky podľa pôvodného predpisu, t.j. zákonný zástupca dieťaťa zapísaného do ŠKD je povinný uhradiť príslušný príspevok (6€ za každý mesiac) vopred za všetky mesiace do konca školského roka (apríl, máj a jún 2022) bez ohľadu na to, či dieťa bude pravidelne navštevovať ŠKD, alebo nie. V prípade, ak dieťa už vôbec nebude navštevovať ŠKD až do konca školského roka, prosíme vás, aby ste najneskôr do 30. marca 2022 predložili žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD.  

V závere mesiaca marec 2022 bude prehodnotená účasť detí v ŠKD za prvý štvrťrok roku 2022. Každému, kto za uvedené obdobie uhradil za dieťa poplatky do ŠKD, vrátime finančné príspevky za mesiace, v ktorých dieťa ŠKD nenavštevovalo ani jeden deň.

Bližšie info: č.t. 0918 525 035 (Mgr. Soláriková, ved. vychovávateľka ŠKD).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 


Vážení rodičia!

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD sa skladá z dvoch strán (viď prílohu). Prvá strana je samotná žiadosť, ktorú predkladáte prevažne v prvom ročníku, keď dieťa po prvý krát nastúpi do ŠKD. Na základe tejto žiadosti dostanete Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD vydané riaditeľom školy. Toto platí celého obdobie, počas ktorého dieťa navštevuje ŠKD (spravidla až do štvrtého ročníka). Pokiaľ sa rozhodnete, že dieťa prestane navštevovať ŠKD, ste povinní predložiť odhlášku z ŠKD (viď prílohu). Druhú stranu – prílohu k žiadosti (obsahuje tabuľky) vypisujete a predkladáte v každom školskom roku, v ktorom bude dieťa navštevovať ŠKD. Príloha je dôležitá, lebo nám umožní získať prehľad o počtoch detí navštevujúcich ŠKD v príslušnom školskom roku a aktuálny prehľad o čase, v ktorom bude dieťa prítomné v ŠKD ako aj o čase a spôsobe jeho odchodu z ŠKD.

Žiadame vás, aby ste žiadosť vypísali iba raz (v prvom ročníku) a prílohu predkladali v každom školskom roku.

Ak dieťa už nebude počas školskej dochádzky navštevovať ŠKD, vypíšte odhlášku z ŠKD.