INFO PRE RODIČOV

NOVÉ !

Úhrada príspevkov

Vážení rodičia!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 9/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.08.2023 (ďalej len „VZN“) je výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí určená vo výške 13,00 € mesačne. Úhrady príspevkov je potrebné realizovať s uvedením mena žiaka do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac, na bankový účet školy: č. SK59 0200 0000 0016 4813 9659.

 

Spôsob úhrady príspevkov:

Číslo účtu: SK59 0200 0000 0016 4813 9659

V poznámke pre prijímateľa uveďte: meno žiaka a triedu

Prvý polrok je potrebné uhradiť najneskôr do 15.  septembra vo výške 52 €

s variabilným symbolom: 9101112

Druhý polrok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. januára vo výške 78 €

s variabilným symbolom:123456


Prihlasovanie a odhlasovanie 

Vážení rodičia!

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD sa skladá z dvoch strán (viď prílohu). Prvá strana je samotná žiadosť, ktorú predkladáte prevažne v prvom ročníku, keď dieťa po prvý krát nastúpi do ŠKD. Na základe tejto žiadosti dostanete Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD vydané riaditeľom školy. Toto platí celého obdobie, počas ktorého dieťa navštevuje ŠKD (spravidla až do štvrtého ročníka). Pokiaľ sa rozhodnete, že dieťa prestane navštevovať ŠKD, ste povinní predložiť odhlášku z ŠKD . Druhú stranu – prílohu k žiadosti (obsahuje tabuľky) vypisujete a predkladáte v každom školskom roku, v ktorom bude dieťa navštevovať ŠKD. Príloha je dôležitá, lebo nám umožní získať prehľad o počtoch detí navštevujúcich ŠKD v príslušnom školskom roku a aktuálny prehľad o čase, v ktorom bude dieťa prítomné v ŠKD ako aj o čase a spôsobe jeho odchodu z ŠKD.

Ak dieťa už nebude počas školskej dochádzky navštevovať ŠKD, žiadame vás o vypísanie odhlášky z ŠKD a jej následné doručenie do rúk príslušnej vychovávateľky. 

Potrebné tlačivá nájdete TU