O nás

Naša škola poskytuje deťom a žiakom predprimárne vzdelanie ISCED 0, primárne vzdelanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2. V súčasnosti navštevuje 437 žiakov základnú školu a 106 materskú školu. Žiaci pracujú v 20 triedach základnej školy a v 5 triedach materskej školy. Zloženie žiakov je vyvážené. Školu navštevujú nadaní, priemerní i slabší žiaci. V našej škole sú začlenení aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to formou začlenenia v bežných triedach. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý navštevuje 123 detí v štyroch oddeleniach
Počet pedagogických pracovníkov je 28 v základnej škole,10 v materskej škole a 4 vychovávateľky v ŠKD. Všetci učitelia majú pedagogické vzdelanie. Veľký dôraz kladieme na kvalifikovanosť pedagogického zboru, a to po stránke odbornej, aj pedagogickej. Učiteľov podporujeme v ďalšom vzdelávaní, aby svojím profesionálnym prístupom zvládali moderné vzdelávacie metódy a prostriedky.
 
Úroveň materiálno technického zabezpečenia školy je na vysokej úrovni. Škola bola  v roku 2007 zrekonštruovaná z projektu podporovaného Európskou úniou. Vďaka vysokej angažovanosti školy v iných projektoch je škola veľmi dobre zabezpečená učebnými pomôckami, digitálnou technikou a odbornými učebňami. Momentálne má škola v každej bežnej učebni počítač a interaktívnu tabuľu s pripojením na internet. Ďalej má škola 3 učebne IKT a 2 jazykové učebne vybavené PC, notebookmi a tabletami. Okrem toho má špeciálne učebne na výučbu prírodovedných predmetov tiež vybavené interaktívnymi tabuľami. Technická zručnosť žiakov sa zdokonaľuje v dvoch moderne vybavených polytechnických učebniach. Na rozvoj pohybových vlastností slúžia telocvičňa, fitnes učebňa, outdoorové ihrisko a vonkajšie ihrisko s atletickou dráhou.