Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:    Mgr. Alena Čibiková     vp.zsbojnice@gmail.com  

 

Testovanie 5 2021

zmena termínu

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18.5.2022 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

Všetky informácie budú dostupné na:  

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Testovanie 9 2022

zmena termínu

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6.4.2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ.

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 21. a 22. apríl 2022 (štvrtok, piatok) v krajských mestách.

Všetky informácie budú dostupné na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021


                             Prijímacie konanie na stredné školy

Dôležité termíny:

Do 20.2.2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

Do 28.2.2022 – odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 10.4.2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory SŠ (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) a osemročné gymnáziá

Do 20.4.2022 – odoslanie prihlášok žiakov na stredné školy, vrátane osemročných gymnázií

Prijímacie skúšky:

SŠ s talentovými  skúškami:

1.termín                                                      4.5.2022- 6.5.2022

2. termín                                                    11.5.202-13.5.2022

Ostatné SŠ:

1. kolo – 1.termín                                       2.5.23022-3.5.2022

1. kolo – 2.termín                                       9.5.2022 - 10.5.202

Športové školy:

Overenie športového výkonu                    21.3.2022-14.4.2022

Psychodiagnostické vyšetrenie                 11.5.2022-13.5.2022

 

2. kolo prijímacích skúšok                      21.6.2022

 

Pokyny

Prihlášku na štúdium na strednej škole vypĺňa základná škola (výchovná poradkyňa). Každý žiak si môže podať dve prihlášky na dve SŠ alebo na dva učebné odbory, alebo dva študijné odbory tej istej strednej školy. Žiak si môže podať ďalšie dve prihlášky na SŠ, na štúdium,  ktoré vyžaduje talentovú skúšku. Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

Prihláška musí byť:  1. podpísaná zákonnými zástupcami a žiakom

                                    2. potvrdená obvodným lekárom (pediatrom),v prípade potreby odborným lekárom

Žiak odovzdá prihlášky výchovnému poradcovi.

Následne riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy.  Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.  Po uskutočnení prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.

Odvolanie - proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie

Stredná škola prijatým uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

Základná škola vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý  je prenosný. Ponechá si ho tá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predchádzajúci zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej strednej škole. 

V prípade záujmu o vzdelávanie v duálnom systéme na SŠ  (v odboroch , v ktorých daná SŠ ponúka študovať duálne na SŠ):

- zákonný zástupca podáva prihlášku – priamo firme , ktorá spolupracuje s danou SŠ

- info má SŠ na svojej stránke ( prihlášku nájdete priamo na stránke školy, alebo danej firmy )

termín : február 2022

Firma uskutoční pohovor so žiakmi , ktorý majú záujem študovať v duáli . V prípade, že Vám daná firma vystaví potvrdenie o prijatí je potrebné doručiť toto potvrdenie výchovnému poradcovi. Potvrdenie sa prikladá k prihláške a odosiela sa spolu s prihláškou na SŠ.

 

Užitočné odkazy pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole:

- https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

. http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnyh-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/

- http://mapaskol.iedu.sk/

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory -  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

O príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie zverejnené na  --     http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania

http://www.potrebyovp.sk/

http://dualnysystem.sk/

 
 
 

                          Poradenská činnosť výchovného poradcu 

 Úlohy výchovného poradcu pri monitorovaní osobnostného vývinu žiaka:
• výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v jednotlivých triedach
• problematika zaškolenia žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov s odloženou školskou dochádzkou, žiakov opakujúcich ročník
• monitor žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov po úrazoch, problémami rodinného prostredia, telesne a zdravotne postihnutých , pri chronických chorobách
• riešenie osobnostných a osobných problémov žiaka
• spolupráca s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s vedením školy a učiteľkami materskej školy, školským špeciálnym pedagógom
• spolupráca s rodičmi 
• monitor talentovaných žiakov
• sprostredkúvanie servisných služieb škole s poradenskými zariadeniami, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, úradmi
• poskytovanie informácií o štúdiu na strednom stupni vzdelania, druhy škôl, odborov
• prevencia a ochrana žiakov pred negatívnymi vplyvmi všetkého druhu, sociálno- patologické javy
• riešenie porušenia školského poriadku v spolupráci s výchovnou komisiou, rodičmi, vedením školy, triednymi učiteľmi
• dokumentácia integrovaných žiakov
• testovanie žiakov 5.ročníka

Hlavné úlohy profesijnej orientácie
• Kariérne poradenstvo - testovanie žiakov 9. ročníka z CPPP a P
• Burza práce a infomácií o povolaniach - účasť žiakov 9. ročníka
• evidencia žiakov 8. – 9. ročníka
• usmerňovanie žiakov pri voľbe škôl
• uskutočniť informatívne rodičovské združenie pre rodičov žiakov8.a 9. ročníka
• poskytovanie informačných materiálov
• spracovanie, kompletizácia a distribúcia prihlášok na stredné školy
• pravidelné inštalácie programu Proforient
• sprostredkúvanie informácií z pracovných porád, školení a seminárov
• konzultácie s rodičmi, so žiakmi
• spolupráca s triednymi učiteľmi pri spracovaní hodnotení žiakov na prihlášky /súťaže, olympiády.../
• spolupráca s Radou školy pri ZŠ
• informácie o možnostiach štúdia po skončení základnej školy
- skupinové a individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi
- starostlivosť o diagnostikovaných žiakov a integrovaných žiakov 
- sprostredkovanie informácií z pracovných porád
- kompletizácia zberu záujmu o štúdium na stredné školy
- spracovanie podkladov na diagnostiku žiakov s poruchami učenia
- konzultačné dni na stredných školách, dni otvorených dverí
- rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka
- webové stránky stredných škôl, informácie o možnostiach štúdia
- Burza povolaní, sprostredkovanie informácií pre rodičov
- konzultácie
- spracovanie požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie
- konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno-vzdelávacích problémoch
- monitorovanie talentovaných žiakov
- aktualizácia zberu, konzultácie so Školským výpočtovým strediskom
- dotazník o šikanovaní na škole, spolupráca s koordinátorom
- vlastné odborné štúdium
- konzultácie s pedagogickými zamestnancami a vedením školy
- kompletizácia prihlášok na talentové skúšky
- zintenzívnenie podávania informácií o možnostiach štúdia, zmeny v databáze
- odoslanie prihlášok žiakov s talentovými skúškami
- zápis žiakov do 1. ročníka / predbežné zmapovanie, odklady šk. dochádzky, konzultácie s učiteľkami materskej školy/
- osobnostné problémy dospievania, toxikománia, záškoláctvo, sexuálne deviácie, prevencia šikanovania a negatívnych javov v správaní
- spolupráca s diagnostickými a poradenskými zariadeniami
- vyhodnotenie zberu prihlášok, kompletizácia informácií
- oboznámenie žiakov s kritériami prijatia na stredné školy
- riešenie problémov a ťažkostí integrovaných žiakov
- spolupráca s koordinátormi na škole pri organizovaní podujatí a aktivít
- vedenie a kontrola agendy výchovného poradcu
- export a distribúcia prihlášok na stredné školy
- spracovanie databázy žiakov 8. ročníka, zber údajov
- sprostredkovanie termínov prijímacieho konania
- usmerňovanie neprijatých žiakov
- konzultácie pri odvolacích konaniach
- oboznámenie s 2. termínom prijímacieho konania
- zber informácií žiakov 8. ročníkov na prihlášky
- spracovanie prehľadu o umiestnení žiakov 9. ročníkov na stredné školy