Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:    Mgr. Alena Čibiková     vp.zsbojnice@gmail.com  

 

                             Prijímacie konanie na stredné školy

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy

 

Užitočné odkazy pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole:

- https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

. http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnyh-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/

- http://mapaskol.iedu.sk/

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory -  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

O príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie zverejnené na  --     http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania

http://www.potrebyovp.sk/

http://dualnysystem.sk/

 
 
 

                          Poradenská činnosť výchovného poradcu 

 Úlohy výchovného poradcu pri monitorovaní osobnostného vývinu žiaka:
• výchovno-vzdelávacie problémy žiakov v jednotlivých triedach
• problematika zaškolenia žiakov 1. a 5. ročníka, adaptácia žiakov s odloženou školskou dochádzkou, žiakov opakujúcich ročník
• monitor žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov po úrazoch, problémami rodinného prostredia, telesne a zdravotne postihnutých , pri chronických chorobách
• riešenie osobnostných a osobných problémov žiaka
• spolupráca s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s vedením školy a učiteľkami materskej školy, školským špeciálnym pedagógom
• spolupráca s rodičmi 
• monitor talentovaných žiakov
• sprostredkúvanie servisných služieb škole s poradenskými zariadeniami, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, úradmi
• poskytovanie informácií o štúdiu na strednom stupni vzdelania, druhy škôl, odborov
• prevencia a ochrana žiakov pred negatívnymi vplyvmi všetkého druhu, sociálno- patologické javy
• riešenie porušenia školského poriadku v spolupráci s výchovnou komisiou, rodičmi, vedením školy, triednymi učiteľmi
• dokumentácia integrovaných žiakov
• testovanie žiakov 5.ročníka

Hlavné úlohy profesijnej orientácie
• Kariérne poradenstvo - testovanie žiakov 9. ročníka z CPPP a P
• Burza práce a infomácií o povolaniach - účasť žiakov 9. ročníka
• evidencia žiakov 8. – 9. ročníka
• usmerňovanie žiakov pri voľbe škôl
• uskutočniť informatívne rodičovské združenie pre rodičov žiakov8.a 9. ročníka
• poskytovanie informačných materiálov
• spracovanie, kompletizácia a distribúcia prihlášok na stredné školy
• pravidelné inštalácie programu Proforient
• sprostredkúvanie informácií z pracovných porád, školení a seminárov
• konzultácie s rodičmi, so žiakmi
• spolupráca s triednymi učiteľmi pri spracovaní hodnotení žiakov na prihlášky /súťaže, olympiády.../
• spolupráca s Radou školy pri ZŠ
• informácie o možnostiach štúdia po skončení základnej školy
- skupinové a individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi
- starostlivosť o diagnostikovaných žiakov a integrovaných žiakov 
- sprostredkovanie informácií z pracovných porád
- kompletizácia zberu záujmu o štúdium na stredné školy
- spracovanie podkladov na diagnostiku žiakov s poruchami učenia
- konzultačné dni na stredných školách, dni otvorených dverí
- rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka
- webové stránky stredných škôl, informácie o možnostiach štúdia
- Burza povolaní, sprostredkovanie informácií pre rodičov
- konzultácie
- spracovanie požiadaviek na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie
- konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovno-vzdelávacích problémoch
- monitorovanie talentovaných žiakov
- aktualizácia zberu, konzultácie so Školským výpočtovým strediskom
- dotazník o šikanovaní na škole, spolupráca s koordinátorom
- vlastné odborné štúdium
- konzultácie s pedagogickými zamestnancami a vedením školy
- kompletizácia prihlášok na talentové skúšky
- zintenzívnenie podávania informácií o možnostiach štúdia, zmeny v databáze
- odoslanie prihlášok žiakov s talentovými skúškami
- zápis žiakov do 1. ročníka / predbežné zmapovanie, odklady šk. dochádzky, konzultácie s učiteľkami materskej školy/
- osobnostné problémy dospievania, toxikománia, záškoláctvo, sexuálne deviácie, prevencia šikanovania a negatívnych javov v správaní
- spolupráca s diagnostickými a poradenskými zariadeniami
- vyhodnotenie zberu prihlášok, kompletizácia informácií
- oboznámenie žiakov s kritériami prijatia na stredné školy
- riešenie problémov a ťažkostí integrovaných žiakov
- spolupráca s koordinátormi na škole pri organizovaní podujatí a aktivít
- vedenie a kontrola agendy výchovného poradcu
- export a distribúcia prihlášok na stredné školy
- spracovanie databázy žiakov 8. ročníka, zber údajov
- sprostredkovanie termínov prijímacieho konania
- usmerňovanie neprijatých žiakov
- konzultácie pri odvolacích konaniach
- oboznámenie s 2. termínom prijímacieho konania
- zber informácií žiakov 8. ročníkov na prihlášky
- spracovanie prehľadu o umiestnení žiakov 9. ročníkov na stredné školy