Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená : 

·   projekt Škola spolupracujúca s UNICEF  

·   projekt Detský čin roka - 15. ročník, ktorý prebiehal pod čestnou záštitou Ministerstva  

·   školstva, vedy, výskumu a športu SR, do projektu sa zapojili žiaci 1. až 9. ročníka  

·   Národný projekt Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov   

·  Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania 

  financovanom zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie  

·   projekt Recyklohry s firmou Asekol zameraný na zber elektroodpadu  

·  projekt BEZKRIEDY - žiaci a učitelia majú prístup na portál bezkriedy.sk, využívajú vzájomnú komunikáciu, virtuálnu knižnicu, elektronické učebnice a zábavu  

·   národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety  

·   Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí  

·   Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove - materská škola  

·   projekt Škola podporujúca zdravie – základná škola aj materská škola  

·   projekt Adamko hravo – zdravo – materská škola  

·   Národný akčný plán prevencie proti obezite  

·   IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie, škola získa technické vybavenie laboratória IT Science Lab   

·   projekt Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonic v primárnom vzdelávaní anglického jazyka  

·   Zlepšenie technického stavu odborných učební v základnej škole  

·   Národný projekt Pilotné testovanie prvákov na telesnej výchove