Základná škola

Virtuálna prehliadka školy

 

60. výročie základnej školy

 

Základná škola má 3 pavilóny spojené chodbami a átriami. V škole je:

20 kmeňových tried vybavených interaktívnymi tabuľami

- 2 učebne vybavené tabletmi

- 2 multimediálne IKT učebne s PC s pripojením na internet

- 1 učebňa využívaná ako Science Lab v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21.

storočie

- odborná učebňa fyzika - chémia - biológia vybavená interaktívnou tabuľou, vizualizérom

a didaktickými pomôckami aj z projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební

v Základnej škole Bojnice

- 2 dielne kovo - drevo vybavené novým dielenským nábytkom, náradím a didaktickými

pomôckami z projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole

Bojnice a dataprojektorom s notebookom

- jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom

- jazyková učebňa zariadená v rámci projektu Zlepšenie technického stavu odborných

učební v základnej škole, vybavená interaktívnou tabuľou a 18 ks PC

- osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD

- učiteľské kabinety

- zborovňa vybavená PC a kopírkou

- školská knižnica spojená so školskou kuchynkou

- školský bufet

- telocvičňa a fitnes telocvičňa

- 2 centrálne šatne

Budovy školy sa nachádzajú v upravenom areáli, kde sa nachádza dostatok zelene a

trávnatých plôch, ale aj vydláždené plochy a plocha pre parkovanie áut zamestnancov.

Vydláždené plochy lemujú okrasné záhony s kvetmi a drevinami. V oddychovej zóne za B

pavilónom sa nachádza altánok, ktorý slúži ako učebňa v exteriéri pre vyučovanie a výchovnú

činnosť ŠKD. Plocha okolo altánku je zatrávnená, slúži na pobyt žiakov vonku počas

prestávok v priaznivom počasí. Žiaci môžu využívať aj outdoorové ihrisko s cvičebnými

zariadeniami na posilňovanie. Nachádza sa tu aj doskočisko pre skok ďaleký s rozbehovou

dráhou. Tento školský rok sme opravili hlavný prístupový chodník do školy od Školskej

ulice. Vedľa prístupového chodníka sme zrekonštruovali okrasný záhon v ktorom sú nainštalované aj nové led lampy pre osvetlenie chodníka. Do záhonu zamestnanci školy

svojpomocne vysadili zakúpené okrasné ihličňany a listnaté kry a zakomponovali ozdobné

betónové prvky. Opravili sme aj záhon pri pavilóne C, do ktorého sme zasadili okrasné kry.

Prístupový chodník do školských dielní sme opravili položením zámkovej dlažby a jestvujúce

schodisko sme potiahli kamienkovým kobercom. V areáli školy sa nachádza aj hádzanárske

ihrisko s asfaltovou plochou. Okolo ihriska sa nachádza atletická dráha.

V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    

  • výučbu AJ, informatiky, športovo-pohybovej výchovy    
  • výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
  • zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov