Základná škola

Virtuálna prehliadka školy

Základná škola má 3 pavilóny spojené chodbami a átriami. V škole je:

20 kmeňových tried vybavených interaktívnymi tabuľami

- 2 učebne vybavené tabletmi

- 2 multimediálne IKT učebne s PC s pripojením na internet

- 1 učebňa využívaná ako Science Lab v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21.

storočie

- odborná učebňa fyzika - chémia - biológia vybavená interaktívnou tabuľou, vizualizérom

a didaktickými pomôckami aj z projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební

v Základnej škole Bojnice

- 2 dielne kovo - drevo vybavené novým dielenským nábytkom, náradím a didaktickými

pomôckami z projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole

Bojnice a dataprojektorom s notebookom

- jazyková učebňa zariadená v rámci projektu Zlepšenie technického stavu odborných

učební v základnej škole, vybavená interaktívnou tabuľou a 18 ks PC

- osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD

- učiteľské kabinety

- zborovňa vybavená PC a kopírkou

- školská knižnica spojená so školskou kuchynkou

- školský bufet

- telocvičňa a fitnes telocvičňa

- 2 centrálne šatne

Budovy školy sa nachádzajú v upravenom areáli, kde sa nachádza dostatok zelene a

trávnatých plôch, ale aj vydláždené plochy a plocha pre parkovanie áut zamestnancov.

Vydláždené plochy lemujú okrasné záhony s kvetmi a drevinami. Na školskom dvore sa nachádzajú dva altánky ktoré slúžia ako učebne v exteriéri pre vyučovanie a výchovnú činnosť ŠKD. Plochy okolo altánku sú zatrávnené, slúžia na pobyt žiakov vonku počas prestávok v priaznivom počasí. Žiaci môžu využívať aj outdoorové ihrisko s cvičebnými zariadeniami na posilňovanie. Nachádza sa tu aj doskočisko pre skok ďaleký s rozbehovou dráhou. V areáli školy od Školskej ulice je oddychová zóna pre I. stupeň vybavená lavičkami, tabuľami na kreslenie, pníkmi na preliezanie, rúčkovadlom, pexesom, altánkami s lavičkami okolo kmeňov stromov z agátového dreva a veľká herná zostava s rebríkmi a lezeckou stenou.

V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    

  • výučbu AJ, informatiky, športovo-pohybovej výchovy    
  • výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
  • zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov