ŠKD

škd

ODD.

III.  - prváci

 

I. - druháci

 

II. - tretiaci

 

IV. - štvrtáci

Vychovávateľky

Zuzana Hejdová 

tel.: 0908 607 715

Bc. Elena Petrisková

tel.: 0905 735 393 

Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka

tel.: 0918 525 035, email: skdbojnice@gmail.com

Mgr. Katarína Bošková

tel.: 0910 220 695

 

Plán podujatí ŠKD na jún 2022

 

1.  Medzinárodný deň detí  

Deťom k ich sviatku pripravili zamestnanci ZOO bohatý program. Zároveň im ponúkajú aj bezplatný vstup, čo radi využijeme a navštívime našu ZOO s cieľom poznávania nových exotických druhov zvierat.

T: 1.6.2022                                                                                          Z: všetky vychovávateľky      

2. Príprava letnej činnosti

- tvorba a následné zabezpečenie atraktívneho programu,

- poskytovanie informácií formou ústnej a písomnej komunikácie s rodičmi,

- spracovanie písomnej agendy (záväzné prihlášky, menné zoznamy, plány letnej činnosti jednotlivých turnusov, návrh rozpočtu, výber poplatkov, záverečné vyúčtovanie)

- príprava a nákup potrebného materiálu na činnosť

Termíny turnusov:

4.- 8.6.2022 – Z: Mgr. Soláriková

11.-15.6.2022 - Z: Bc. Petrisková

Termíny úloh:

prihlášky uzavrieť: do 6.6.2022

vyzbierať poplatky: do 20.6.2022

program turnusu s návrhom rozpočtu odovzdať: do 27.6.2022

3. Dajme odpadu druhú šancu

Beseda o hodnotách, ktoré nám poskytuje príroda so zdôraznením potreby jej ochrany a  tvorenie z odpadového materiálu podľa vlastnej fantázie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

T: 6.6.2022                                                             Z: Mgr. Soláriková, Mgr. Bošková, Hejdová       

 

4. Deň najlepšieho priateľstva

Práca v komunite: sociálny experiment - hry na budovanie vzájomnej dôvery a empatie, čítanie výrokov významných osobností na tému hodnoty priateľstva s porozumením, zhotovenie darčeka pre priateľa.

T: 7.- 8.6.2022                                                        Z: Mgr. Soláriková, Mgr. Bošková, Hejdová 

5. Deň pre rodinu

Zábavno – súťažné popoludnie pre rodičov s deťmi organizované s cieľom vytvárať dobré podmienky a pozitívnu klímu na spoluprácu rodiny a školy.

T: 10.6.2022                                                                                            Z: Organizačný štáb ZŠ

6. Deň otcov

Báseň pre môjho ocka – vlastná tvorba.

T: 14.6.2022                                                                                                      Z: Bc. Petrisková      

Tvorivé dielne – zhotovenie darčeka pre otecka s osobným venovaním.

T: 15.- 17.6.2022                                                    Z: Mgr. Soláriková, Mgr. Bošková, Hejdová

Portrét – môj ocko.

T: 16.- 17.6.2022                                                                                               Z: Bc. Petrisková      

7. Lacove chrobáky

Občianske združenie Hravé hlavy organizuje pre školy a ŠZ na území TSK detskú výtvarnú súťaž venovanú pamiatke významného slovenského prírodovedca, p. Jozefa Lacu. Zapoja sa do nej deti z tretieho a štvrtého oddelenia ŠKD.

T. do 17.6.2022                                                                                  Z: Mgr. Bošková, Hejdová 

8. Medzinárodný deň piknikov

Piknik v zámockom parku spojený s vychádzkou okolo Bojnického zámku.

T: 18.6.2022                                                           Z: Mgr. Soláriková, Mgr. Bošková, Hejdová 

9. Deň kvetov

Sadenie izbových rastlín – vytváranie zátišia spojené s výzdobou okien v triedach ŠKD.

T: 21.6.2022                                                                                        Z: všetky vychovávateľky        

10. Vyhodnotenie celoročných súťaží

„Fenomén 1. oddelenia“ a „NAJ chlapec a NAJj dievča 1. oddelenia“

T: 23.6.2022                                                                                                      Z: Bc. Petrisková

11. Koncoročný výlet do ZOO     

T: 24.6.2022                                                                                                      Z: Bc. Petrisková

12. Hurá prázdniny

Rozlúčka so školským rokom spojená so zábavným programom plným hier a prekvapení pre deti na školskom dvore.

T: 27.6.2022                                                            Z: Mgr. Soláriková, všetky vychovávateľky

13. Koncoročné stretnutie na nádvorí v knižnici

T: 28.6.2022                                                                                                      Z: Bc. Petrisková

14. Slávnostné ukončenie školského roka

Zábavné popoludnie pri  hudbe spojené s hudbou, spevom a tancom a vyhodnotením súťaže „TOP - chlapec a TOP - dievča“ a následným odmeňovaním víťazov.

T: 28.6.2022                                                                                                 Z: Mgr. Soláriková

 

V Bojniciach, 28.5.2022                                                

Vypracovala: Mgr. Mária Soláriková