Projekt IT Akadémia

IT Akademia

 

Projekt IT Akadémia – využívanie ScienceLab 

V mesiaci apríl 2019 v rámci projektu IT Akadémia sa realizovalo viacero aktivít. V dňoch 3.-5. 4. 2019 sa Ing. Eva Schultzová zúčastnila na konferencii DidInfo. Overovatelia zapojení do projektu ( Mgr. Mikulášová, Mgr. Kutáleková, Mgr. Píšová, Ing. Schultzová) pripravili návrh voliteľného predmetu Prírodovedné predmety inovatívne, ktorý si môžu žiaci 6. ročníka vybrať, ak nebudú mať záujem o druhý cudzí jazyk. Žiaci 9. ročníka s Ing. Schultzovou pripravili ukážky práce so zariadeniami ScienceLab na rodičovské združenie. V priebehu mesiaca sa overili tri metodiky, z matematiky(Mgr. Mikulášová), biológie (Mgr. Kutáleková) a chémia (Miroslav Rybár). Žiaci 8. A 9. ročníka na hodinách informatiky programujú jednodoskové počítače, stavajú a programujú modely z robotických stavebníc a využívajú 3D tlačiareň. Žiaci 4. ročníka pracovali s robotickými autíčkami 

Projekt IT Akadémie – popularizačná aktivita 

21. 5. 2019 o 12,00 hod. v učebni IKT1 v priestoroch základnej školy v rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s CVTI SR sa na ZŠ s MŠ Bojnice konala popularizačná aktivita: Využívanie IT Science Lab vo vyučovacom procese a mimoškolských aktivitách. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom IT Akadémia (prezentácia bezplatných možnostízapojenia sa do projektu, ukážky metodík, vzdelávacích a popularizačných aktivít); 

V ďalšej časti stretnutia sa realizovali ukážky práce žiakov a učiteľov so zariadeniami IT Science Lab formou WorkShopu. Informácie o projekte sprostredkovala Ing. Eva Kalužáková z CVTI SR. Celú aktivitu pripravili a prakticky so žiakmi zrealizovali koordinátorka Ing. Eva Schultzová a členovia projektového tímu ZŠ s MŠ Bojnice Mgr. Emília Mikulášová, Mgr. Ivana Kutáleková, Mgr. Veronika Píšová, Miroslav Rybár. 

Projekt IT Akadémia - popularizačná aktivita – prezentácia práce s Sience Lab  

Žiaci 8. a 9. ročníka s vyučujúcimi zapojenými do projektu IT Akadémia pripravili a odprezentovali pre regionálnu televíziu prácu so zariadeniami Sience Lab získaného v tomto projekte.   

Projekt IT Akadémie – vzdelávanie 

V mesiacoch november 2018 - apríl 2019 absolvovala Mgr. Veronika Píšová vzdelávanie Využívanie moderných IKT technológií v predmete fyzika.  

V priebehu mesiaca máj absolvovali v rámci zmluvy vzdelávanie Programovanie robotických modelov Mgr. Emíla Mikulášová a Ing. Eva Schultzová