Letná činnosť

UPOZORNENIE !

Vážení rodičia,

upozorňujeme vás, že dňa 25.4.2023 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach VZN-5-2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN-04-2022. Na základe uvedeného vás informujeme, že

týždenný príspevok v školskom klube detí počas letných prázdnin je vo výške 15,00 €.

Uvedený príspevok slúži výlučne na úhradu prevádzkových a osobných nákladov školy a nie je možné z neho uhrádzať náklady na doplnkové voľno-časové aktivity detí. Uhrádzajte ho prevodom na účet: SK59 0200 0000 0016 4813 9659, s variabilným symbolom: 072023.

Mgr. Mária Soláriková

vedúca vychovávateľka ŠKD


Vážení rodičia!

ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice ponúka pre deti v čase letných prázdnin: aktívny oddych, športové súťaže, zábavné hry, outdoorové aktivity, kreatívne dielne, workshopy, turistiku, návštevu ZOO, Prepoštskej jaskyne, zrkadlového bludiska, Gumi-landu, prehliadku sôch z piesku, výlet vláčikom, dobrodružstvá a iné zážitky. Na každý turnus je vypracovaný samostatný program, ktorý sa bude prispôsobovať aktuálnej priazni počasia. O potrebnom vybavení dieťaťa na plánované aktivity budete informovaní minimálne deň vopred príslušnou vychovávateľkou.

Termíny a čas:

denne od 7,00 do 16,00 hod.

1. turnus:   3.  –  7.7.2023 - prváci – Mgr. Soláriková (č.t. 0918525035)

2. turnus: 10. – 14.7.2023 - prváci – Bc. Petrisková (t.č. 0905735393)

3. turnus:17. – 21.7.2023druháci – Hejdová (č.t. 0908607715),

                                            tretiaci a štvrtáci Mgr. Bošková (č.t. 0910220695)

Do jednotlivých turnusov budú prednostne zapísané deti z príslušných ročníkov. Ak nebude dostatočný počet prihlášok (20 na jeden turnus), môže sa stav doplniť žiakmi z iných ročníkov. Pri umiestňovaní detí budeme samozrejme zohľadňovať ich súrodenecké vzťahy. Prosíme vás o písomné vyjadrenie predbežného záujmu odovzdanou prihláškou najneskôr do 2. mája 2023 (viď prílohu).

Poplatok: 30 €/ 1 turnus/ 1 dieťa

V cene sú zahrnuté náklady na: vstupné, cestovné, drobné vecné odmeny, spotrebný materiál. Poplatok uhraďte najneskôr do 31. mája  2023 v hotovosti príslušnej vychovávateľke. Finančné prostriedky budú použité transparentne a budú riadne vyúčtované. Vyúčtovanie bude dostupné k nahliadnutiu u vedúcej vychovávateľky ŠKD.

Povinný mesačný príspevok určený na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vo výške 10 € uhraďte tak ako v čase školského roka prevodom na účet: SK59 0200 0000 0016 4813 9659, s variabilným symbolom: 072023.

Stravu uhraďte zvlášť, na číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382. Za jedno dieťa sa na príslušný mesiac platí režijný poplatok vo výške za 5,- €. Cena jedného obeda pre žiaka 1. stupňa ZŠ je 1,30 €. Objednávku stravy, resp. jej odhlásenie je potrebné komunikovať s vedúcou ŠJ (p. Vavrová, č.t. 0465403160).

Ďakujeme vám vopred za pochopenie a spoluprácu pri prípravách leta 2023.

 

Mgr. Mária Soláriková

vedúca vychovávateľka ŠKD