Zápis do materskej školy

Zápis

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice, oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy sa uskutoční 5. mája. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní podľa § 59 a 59a. S účinnosťou od 1. januára 2021 je pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka predrimárne vzdelávanie povinné. Do materskej školy sa prijímajú deti od troch rokov veku. Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Zápis sa bude konať bez prítomnosti dieťaťa. Zákonný zástupca, ktorý žiada o prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať žiadosť:

-poštou, alebo kurierom na adresu materskej školy ( Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice) s označením Zápis do materskej školy. Do 5. mája 2021

-e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu do 5 mája

- osobne do poštovej schránky umiestnenej na veľkej bráne do areálu materskej školy od ulice Pribinovej  5. mája

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, ktoré vydá rodičovi ošetrujúci lekár.( formulár obsahuje žiadosť o prijatí dieťaťa do materskej školy