Zápis do 1. ročníka

V našej škole sa zápis uskutoční v stredu 12. apríla 2023.

Povinnosť zápisu platí podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 6. rok veku a pre staršie deti, ktoré pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

Informácie k zápisu:

Ak rodič žiada o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024:

 • zúčastní sa zápisu osobne s osobnou prítomnosťou dieťaťa dňa 12. apríla 2023 v budove základnej školy   v čase od 13:00 do 17:00 hod.
 • rodič si prinesie so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10€ na učebné pomôcky
 • pokiaľ sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, tak prihlášku podpíše druhý zákonný zástupca doma a nasledujúci deň ju doručí do školy - prihláška musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami*
 • pokiaľ sa rodičia s dieťaťom nemôžu zúčastniť zápisu osobne, vyplnia elektronickú prihlášku a neskôr budú kontaktovaní vedením školy
 • ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypíše prihlášku v papierovej podobe a doručí ju aj so súhlasom  so spracovaním osobných údajov:
 •           a) osobne na vrátnicu školy

            b) poštou na adresu školy s označením „Zápis do 1. ročníka“

            c) elektronicky naskenované na adresu za.zsbojnice@gmail.com  do 12.apríla 2023

  žiadosť o prijatie na základnú školu (elektronickú prihlášku) je potrebné vypísať aj vtedy, ak rodič žiada o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania. Prosíme, aby ste túto skutočnosť uviedli do Poznámky v el. prihláške. Ak riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, rodič túto skutočnosť oznámi písomne vedeniu ZŠ. Následne riaditeľ ZŠ rozhodne o neprijatí žiaka na základnú školu.

*Podľa §144a školského zákona sa na žiadostiach vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (potrebné preukázať skutočnosť kópiou rozhodnutia súdu)

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (potrebné preukázať skutočnosť potvrdením všeobecného lekára zákonného zástupcu)

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (potrebné preukázať písomným vyhlásením - príloha č.1)

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia k zápisu písomné vyhlásenie (príloha č.2).

V prípade otázok kontaktujte:

telefón: 046/ 518 61 54

Mgr. Ľudmilu Pipíškovú, zástupkyňu riaditeľa školy
e-mail: za.zsbojnice@gmail.com