Zápis do 1. ročníka

V našej škole sa zápis uskutoční v stredu 14. apríla 2021.

Povinnosť zápisu platí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 6.rok veku.

Informácie k zápisu:

Zápis bude bez osobnej prítomnosti detí

Ak rodič žiada o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022, do uvedeného dátumu:

  • vyplní elektronickú prihlášku Škola na webe (skolanawebe.sk) (neuvádzajte zamestnávateľa a zamestnanie zákonných zástupcov). Postup vypĺňania elektronickej prihlášky je TU.
  • škola na e-mail uvedený v prihláške odošle rodičovi spätnú väzbu o zaregistrovaní prihlášky a zapísaní dieťaťa do školy
  • keď rodič dostane spätnú väzbu zo školy, nemusí vypisovať žiadne iné tlačivá
  • ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypíše prihlášku v papierovej podobe (neuvádzajte zamestnávateľa a zamestnanie zákonných zástupcov) a doručí ju aj so súhlasom  so spracovaním osobných údajov:

          a) osobne do schránky umiestnenej na bránke vchodu do areálu školy od Ulice Pribinovej     14.apríla 2021 

          b) poštou na adresu školy s označením „Zápis do 1. ročníka“

          c) elektronicky naskenované na adresu za.zsbojnice@gmail.com  do 14.apríla 2021

  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční dodatočne

 

Ak budete mať otázky, prípadne sa v súvislosti so zápisom vyskytnú nepredvídané problémy, kontaktujte :

Mgr. Ľudmilu Pipíškovú, zástupkyňu riaditeľa školy
e-mail: za.zsbojnice@gmail.com
telefón: 046/ 518 61 54