Ochrana osobných údajov a používanie cookies

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť v súvislosti s prevádzkou aplikácie edulife(ďalej len „aplikácia“) od spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom: Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 331 131, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 464/B (ďalej len „ŠEVT“).
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ŠEVT zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú zo strany spoločnosti ŠEVT spracovávané v súvislosti s prevádzkou aplikácie (ďalej len „fyzické osoby“). Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti ŠEVT.
 3. Spoločnosť ŠEVT vykonáva rolu sprostredkovateľa pri prevádzke aplikácie.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním aplikácie zo strany zákazníkov spoločnosti ŠEVT, tzn. škôl a školských zariadení (ďalej len „používatelia“ a v jednotnom čísle aj „používateľ“), alebo súvisia s poskytovaním služieb našim zákazníkom/používateľom aplikácií. Osobné údaje fyzických osôb vnášajú do aplikácie jej používatelia.
 2. V prípade aplikácie sa jedná o nasledujúce osobné údaje fyzických osôb:
  1. osobné údaje o deťoch, žiakoch alebo poslucháčoch používateľa v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) v rozsahu:
   • meno a priezvisko,
  2. osobné údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa, žiaka alebo poslucháča používateľa v zmysle § 11 ods. 6 školského zákona v rozsahu:
   • meno a priezvisko,
   • kontakt na účely komunikácie,
  3. ďalšie osobné údaje o deťoch, žiakoch alebo poslucháčoch používateľa v zmysle § 157 ods. 3 a ods. 9 školského zákona v rozsahu:
   • titul, meno a priezvisko
  4. ďalšie osobné údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa, žiaka alebo poslucháča používateľa v zmysle § 157 ods. 3 a ods. 9 školského zákona v rozsahu:
   • titul, meno a priezvisko, kontakt na účely komunikácie,
  5. osobné údaje o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Prevádzkovateľa v zmysle § 58 9 zákona č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických pracovníkoch“), v spojení s § 58 ods. 3 zákona o pedagogických pracovníkoch v rozsahu:
   • titul, meno a priezvisko,
   • zamestnávateľ,
   • kariérová pozícia,

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje fyzických osôb v súvislosti s používaním aplikácie zo strany jej používateľov na nasledovné účely:
  • zabezpečenia funkčnosti, kontroly a bezpečnosti aplikácie,
  • evidovanie informácií o fyzických osobách, ktoré spoločnosti ŠEVT v súvislosti s používaním aplikácie poskytli používatelia,
  • marketingové účely - informovanie našich používateľov aplikácie o nových produktoch a službách spoločnosti ŠEVT (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu),
  • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje fyzických osôb spracováva spoločnosť ŠEVT na základe požiadaviek školského zákona, zákona o pedagogických pracovníkoch, na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom, alebo na základe súhlasu udeleného fyzickou osobou spoločnosti ŠEVT.

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 1. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje fyzických osôb po obmedzenú Osobné údaje fyzických osôb spracováva spoločnosť ŠEVT a uchováva ich po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej používateľ používa aplikáciu. Spoločnosť ŠEVT osobné údaje fyzických osôb spracováva do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom v prípade, že medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom nedôjde k vzniku právneho sporu. V prípade udelenia súhlasu na využitie osobných údajov na marketingové účely zo strany fyzickej osoby, spracováva spoločnosť ŠEVT osobné údaje po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu. V prípade spracovania osobných údajov v zmysle školského zákona a/alebo zákona o pedagogických pracovníkoch po dobu stanovenú ustanoveniami týchto zákonov.
 2. Osobné údaje fyzických osôb neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom fyzických osôb môžu mať prístup tretie Takéto tretie osoby môžu osobné údaje fyzických osôb používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom používateľov aplikácie môžu mať prístup nasledujúce subjekty – poskytovatelia IT služieb, zabezpečenia prevádzky systémov a vývoj aplikácie:
  • Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice
  • ŠEVT, a.s, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
  • Websupport, spol. s r. o., Staré Grunty 12, Bratislava
  • COOPEX Soft, spol. s r. o., Plzenská 2, 080 01 Prešov

K osobným údajom fyzických osôb môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby uvedených subjektov, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností.

Práva dotknutých osôb

 1. Dotknuté osoby majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (dotknutá osoba si môže od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o dotknutej osobe, môže nás dotknutá osoba na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov / právo byť zabudnutý (v prípade, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (dotknutá osoba má právo požiadať o obmedzené spracovanie jej osobných údajov až do momentu, pokiaľ prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je dotknutá toho názoru, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracovávajú jej osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (dotknutá osoba môžu požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, aby jej boli osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba môže ďalej požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 2. Dotknuté osoby majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený sprostredkovateľovi za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu ŠEVT, a.s, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava. alebo emailu zaslaného na emailovú adresu zsbojnice@gmail.com
 3. V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracovávaním jeho osobných údajov, sprostredkovateľ prestane spracovávať jeho osobné údaje bez zbytočného odkladu po doručení odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov.
 4. V prípade, ak dotknuté osoby majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Sprostredkovateľ využíva priamy marketing na to, aby návštevníkov web stránok edulife a používateľov aplikácie edulife informoval o aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva osobné údaje len v tom prípade, ak bol k tomu udelený predchádzajúci súhlas. Dotknuté osoby však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje používateľov aplikácie edulife a návštevníkov web stránok edulife pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase dotknutej osoby. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany dotknutej osoby , prestáva spoločnosť ŠEVT spracovávať predmetné osobné údaje a likviduje ich.

Používanie súborov cookies

 1. Pri použití web stránok edulife sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým dotknutá osoba na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súbory, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby a sú využívané pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z našich webových stránok dáva návštevníkovi web stránky možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak návštevník web stránok edulife vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na jeho počítači alebo mobilnom zariadení dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača návštevníka web stránky automaticky vymažú,
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači návštevníka web stránky edulife zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého pristupuje k webovým stránkam.
 4. Súhlas návštevníka web stránky edulife s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre sprostredkovateľa na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača návštevníka web stránky , alebo ak návštevník web stránky vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zaniká.
 5. V prípade ak návštevník web stránky vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky edulife manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 6. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa alebo návštevníka web stránky

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že zákazníci alebo návštevníci web stránky edulife majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť ŠEVT.elektronicky na emailovú adresu: zsbojnice@gmail.com alebo písomne na adrese: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.