ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Zápis detí do materskej školy ( prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 10.5. 2023 – 12.5.2023, v čase od 10,00 do 12,30 hod.

Vyplnené žiadosti podpísané oboma rodičmi, s potvrdením všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti je možné doručiť:

 1. elektronickou formou na adresu: msbojnice@gmail.com
 2. do schránky materskej školy s označením  zápis do materskej školy
 3. poštou na adresu Materská škola, Pribinova 11, 97201 Bojnice
 4. osobne v dňoch 10.5.- 12.5-2023 v čase od 10,00 – 12,30 hod.
 5. do elektronickej schránky ZŠ s MŠ

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v riadnom termíne zápisu, bude možné doručiť do 31. 5. 2023.

Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ho stiahnuť z webovej stránky školy TU

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon). Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podľa § 28a ods. 1. zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dosiahlo 5 rok veku, je predprimárne vzdelávanie povinné.

PODMIENKY PRIJÍMANIA

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

 1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023,
 2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v meste Bojnice.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené:

 1. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku
 2. v prípade prijímania 2- ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12. 2022
 3. súrodenci detí navštevujúcich materskú školu

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od  troch  rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do materskej školy nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku.

 

 • Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní) Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.
 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ktorú predložia zástupkyni riaditeľa  ZŠ s MŠ pre MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného  očkovania.
 • K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacimi potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím a zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.
 • Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacimi potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu  vytvoriť potrebné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu v rozsahu 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce tri mesiace
 • Do materskej śkoly sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňuje kapacita MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí do materskej školy
 • Podľa §144a školského zákona sa na žiadostiach vyžaduje podpis oboch   zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (potrebné preukázať skutočnosť kópiou rozhodnutia súdu)

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (potrebné preukázať skutočnosť potvrdením všeobecného lekára zákonného zástupcu)

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (potrebné preukázať písomným vyhlásením - príloha č.1)

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia k zápisu písomné vyhlásenie (príloha č.2).

Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.augusta 2024 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2024/2025 výnimočne prijaté  na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté, alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
 •  a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

V prípade otázok kontaktujte:

Bc. Iveta Adámiková, zástupca riad. školy pre MŠ

Tel.: 046/5430336

Email: msbojnice@gmail.com