Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Podľa školského semaforu rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

Rodič môže vyhlásenie :
- odoslať  škole prostredníctvom IŽK 
- poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom (tlačivo v prílohe)
- poslať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ po dieťati (tlačivo v prílohe)

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 

Tlačivo