Odborná prednáška v škole

Dňa 19.4.2023 sme na pôde našej školy privítali doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD., ktorý bol jej žiakom. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí na Katedre manažmentu kultúry a turizmu.

Vydal niekoľko odborných publikácií, napríklad aj knihu o Bojniciach pod názvom

Bojnice: krajina – človek – kultúra.

Našim žiakom priblížil význam vedy a terénneho výskumu, porozprával o tom, ako vedec pracuje nielen v blízkom okolí, ale aj v zahraničí. Dal do pozornosti dôležitosť znalosti cudzieho jazyka, keďže on sám absolvoval kurz arabského jazyka v Damasku. Druhá časť prednášky sa týkala priamo vedeckého výskumu nemeckého baníckeho osídlenia

v Nitrianskom Pravne, Malinovej atď. a jeho ciest do ďalekých krajín. Žiaci odpovedali na otázky, pozorne počúvali zaujímavé zážitky popretkávané vtipnými postrehmi, sledovali fotografie a videá z Nepálu, Sýrie, Mexika, Peru. Mohli tak vidieť kultúrne rozdiely medzi jednotlivými národmi, ich tradície, spôsob života.

Pán docent Žabenský bol minulý rok zapísaný do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, k čomu sme mu srdečne zablahoželali. Encyklopédia zverejňuje životopisy výrazných ľudí z rôznych profesií ako sú vedci, umelci, architekti, právnici, športovci, lekári, pedagógovia...Vydáva ju spoločnosť sídliaca v metropolách po celom svete. Preto mu právom patrí miesto na nástenke o úspešných žiakoch našej školy.

 

Prednášku hodnotím veľmi pozítívne. Žiakov zaujala o čom svedčí aj to, že pozorne počúvali. Škoda, že čas plynul rýchlo a nestihli sme besedu. Zhodli sme sa, že pána Žabenského ešte pozveme.

 

Mgr. Katarína Tirteyová

prednáška

           Fotografie