Informácie o podmienkach poskytovania dotácií na stravu od 01.09.2021

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Čestné vyhlásenie ZŠ 

Čestné vyhlásenie MŠ

Upozornenie

Na základe informácii z MPSVR SR upozorňujeme rodičov s nárokom na zvýšený daňový bonus, že by malo byť v ich vlastnom záujme, aby uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového  bonusu  namiesto poskytnutia dotácie na stravu. Nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.  

Výklad zákona o dani z príjmov bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na zvýšený daňový bonus z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu, ostal zachovaný nárok na základný daňový bonus.