Domáce samotestovanie Ag testami - aktualizácia 5.11.2021

Škole boli dodané zvyšné Ag testy (20 ks na žiaka) pre žiakov, ktorí prejavili záujem. Triedny učiteľ každej triedy si určí spôsob a termín odovzdania testov rodičom. 

Informácie samotestovanie Ag testami

Každé vykonané samotestovanie aj s výsledkom zákonný zástupca nahlasuje škole prostredníctvom:

  • IŽK – cez Covid 19, + , Domáci Ag test - vykonanie
  • E-mailom triednemu učiteľovi
  • SMS správou triednemu učiteľovi

V prípade, že je  žiak pozitívny zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup.

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktoráobsahuje:

  1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:https://youtu.be/bihiBgpM9pc

video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu:

cid:image007.png@01D79369.4DD12400
Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.

V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.