Domáce samotestovanie Ag testami - aktualizácia 17.9.2021

Škole boli dodané Ag testy pre žiakov, ktorí prejavili záujem. Triedny učiteľ každej triedy si určí termín odovzdania testov rodičom. 

Informácie samotestovanie Ag testami

Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktoráobsahuje:

  1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:https://youtu.be/bihiBgpM9pc

video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu:

cid:image007.png@01D79369.4DD12400
Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.

V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.